Nové objevy v jeskyni Zapomenutá prosinec 2016 | Na Pomezí

V létě 2016 jsme se rozhodli k novému průzkumu jeskyně Zapomenutá. Jeskyně byla objevena Na Pomezí při těžbě v lomu v 60. letech a nazvána Zapomenutá (Mapa stavu ukončení těžby v lomu, 1963). Později byla také označována jako jeskyně Pod chatou, byla popsána a zmapována (O. Mrázek, M. Binar, J. Pogoda, 1965). Jeskyně dostála svého názvu a zůstala zapomenutá. Za vstupním otvorem je asi dvoumetrový svislý stupeň, který ústí do menší prostory, a délka se uváděla 13 m. Tuto lokalitu jsme vybrali k dalšímu průzkumu. 

Původní prostora Zapomenuté z roku 1965

V jeskyni bylo naházeno množství suti a odpadu, který bylo nutno dopravit ven. Současně byla vyzvednuta řada kostí různých zvířat, která zde zřejmě hledala úkryt a uhynula, protože se nemohla dostat ven. Po vyčištění vstupní prostory jsme začali snižovat dno jeskyně. Po cca dvou metrech se v jižní části vstupního dómu otevřel malý otvor, ze kterého vál silný průvan.

Jirka před objevem v původní prostoře

Výzdoba v první  objevené chodbě

Zvětšením otvoru jsme se dostali úzkou plazivkou do nových jeskynních prostor. Chodba se po 6 m rozdvojila, východní větev po 10 m skončila, jihozápadní větev pokračovala k malému okénku. Naštěstí dno tvořila sintrová kůra na vrstvě sedimentů, které se podařilo odtěžit. Vytvořeným průlezem jsme se dostali do chodby, která končila asi 10 m dlouhým komínem k povrchu s úklonem 45°. Komín je z větší části pokryt silnou vrstvou sněhobílého nickamínku. V půli tohoto koridoru byla úzká nenápadná puklina a na konci v ní byly zaklíněny kameny. Při další akci se ji podařilo vyčistit a postoupit tak dále do většího systému.

Vašek při prvních průzkumech v Centrálu

Průlez otevřel malý okruh chodeb mezi dvěma dómy a tři další komíny. Ty směřují k povrchu s téměř stejnou orientací a sklonem jako komín první. Puklina byla velmi úzká a prolezli ji jen ti nejhubenější jeskyňáři. Zvětšování a průstup byl náročný. Nové prostory jsme proto zaměřili a vytyčili na povrchu. Z map se ukázalo, že komíny ústí 1–2 m pod povrchem. Vytipovali jsme proto nejpravděpodobnější místo na povrchu, kudy by se dalo otevřít nový vchod do jeskyně. Správný výběr pro otevření vchodu jsme si ověřili komunikací s družstvem, které bylo v podzemí a potvrdilo největší přiblížení v prvním komíně. Naštěstí byla ve vytipovaném místě ve skalní stěně zvětralá puklina a po metru jsme se prokopali do vytipovaného komínu, a otevřeli tak druhý vchod do jeskyně.

Vojta pod novým vchodem

Centrál

Spodní patro

 

Vzhledem k tomu, že vchod byl ve zvětralé části komína, postavili jsme kolem otvoru kamennou zídku a zajistili ústí kovovými vraty. Další práce byly zaměřeny na dokumentaci jeskyně a podrobný průzkum. Při průzkumu se v dómu Centrál podařilo vybrat sedimenty mezi balvany, které pokrývají dno, a pronikli jsme tak do dalších chodeb, které se rozbíhají do dvou směrů: S a V, nazvané Hadí chodba. Tento koridor je celkem 30 m dlouhý a v nejnižším bodě je zahliněný.

 

Pod posledním komínem

Jeskyně vznikla na tektonické poruše ve směru SV–JZ. Puklina byla erozí vody rozšířena a vznikly zde meandry a chodby vysoké až dva metry a široké do jednoho metru. V úrovni prvního komínu pod druhým vchodem hlavní směr chodeb kolmo přetíná druhá porucha. V místě křížení vznikla větší prostora nazvaná Centrál a jeskyně pokračuje v obou směrech. Voda přitékala pravděpodobně komíny a odtékala dál do skalního masivu a rozšířila tak podzemní prostory. Erozi lze pozorovat na stěnách i stropě jeskynních chodeb. Některé části jeskyně byly delší dobu zatopeny vodou a na stěnách je vidět výšku, ve které stála hladina vody. Pod čarou hladiny pak vyrostly až 1 cm velké krystaly kalcitu. Krápníková výzdoba je tvořena sintrovými náteky, které jsou všude na chodbách a na některých místech vytvořily malá kaskádovitá jezírka s jeskynními perlami. V chodbách a prostorech je také množství různých krápníků, záclonek, brček a excentrik. V některých částech jsou stěny pokryty vrstvou nickamínku. Chodby jsou různých profilů od úzkých plazivek, šikmých puklin a komínů až po zatím největší prostoru Centrál, vzniklou na křížení puklin s výškou přes 5 m a rozměry 5×6 m. Dno dómu je pokryto velkými balvany, které vypadly z komína vedoucího ke druhému vstupu do jeskyně. Vlastní dno dómu je ještě o 3 m níž. Dno chodeb je vyplněno sedimenty, sintrovými kůrami a nebo skalním podložím. Přesto, že jeskyně je celá pod dnem lomu, není zdevastovaná těžbou. Pouze pod druhým vchodem je několik spadlých bloků, které se uvolnily ze stropu a stěn. Ostatní chodby jsou vytvořené v kompaktním vápenci a tunelovitého tvaru. Pohyb v jeskyni je bezpečný. 

Na dalších objevech se pracuje

Ke konci roku 2016 bylo zaměřeno celkem 158 m polygonu. Hloubka jeskyně je 13 m. Vchody do jeskyně jsou ve výšce okolo 625 m n. m. Pro další průzkum je jeskyně velmi perspektivní. Je zde několik míst se slabým průvanem a má potenciál k dalším objevům. Děkujeme všem co pomohli s průzkumem.

přidal: Dála | přidáno: 18. 12. 2016 | poslední editace: 18. 12. 2016